Ασφάλεια και υγεία στην εργασία


Η OPTIMUM έχει την γνώση και εμπειρία να βοηθήσει τις Κυπριακές επιχειρήσεις ώστε να διαχειρισθούν ουσιαστικά τα θέματα υγείας και ασφάλειας με άμεσο στόχο την μείωση της επικινδυνότητας κατά την εργασία και απώτερο στόχο την μείωση των χρόνων απουσίας από την εργασία εξαιτίας εργατικών ατυχημάτων, και την μείωση του οικονομικού κόστους για την επιχείρηση. 


1. Εκτίμηση της επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας, μελέτες πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων.                                       

 • Μεταξύ των βασικών υποχρεώσεων κάθε εργοδότη, συμπεριλαμβάνεται και η υποχρέωση του για την εκπόνηση Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.                                                                                  
 • Παραδείγματα κινδύνων στους χώρους εργασίας αποτελούν οι: αναθυμιάσεις, ακτινοβολία, δονήσεις, εύφλεκτες ουσίες, επικίνδυνες ουσίες, εργασία σε ύψος, εργασίες με οπλισμένο σκυρόδεμα, εργασίες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ικριωμάτων, εργασίες με υγραέριο, εργασίες σε σκόνη, επαγγελματικές ασθένειες, ηλεκτρισμός, συστήματα υπό πίεση, πτώσεις, μυοσκελετικά προβλήματα, χρήση ψυκτικών αερίων κλπ  


2. Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας.  

 • Ο κανονισμός Κ.Δ.Π. 172/2002 «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια)» επιβάλλει ότι κατά την κατασκευή ενός έργου, ο κύριος του έργου πρέπει να διασφαλίζει τον αποδοτικό συντονισμό μεταξύ των διαφόρων συντελεστών εκτέλεσης ενός έργου. Έτσι, κάθε μελετητής ολοκλήρου του έργου έχει την υποχρέωση να καταθέσει ένα Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας κι' ένα Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας.  


3. Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας ISO 18001. 

 • Το ISO 18001 αφορά την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους, με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων και την μείωση της επικινδυνότητας. 
 • Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και του προτύπου ISO 18001 πρέπει να υπάρχουν σε χώρους εργασίας όπου έχουν εντοπιστεί από την εκτίμηση κινδύνων, οδηγίες ορθής εργασίας και μέθοδοι ασφαλούς εργασίας. Το σύστημα διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας δηλαδή «κουμπώνει» με τις εκτιμήσεις κινδύνου ώστε να μπορούν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά στην κάθε εταιρεία μέτρα ασφάλειας και υγείας.


Μεθοδολογία

Στα πλαίσια της εκπόνησης της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, η Optimum προσδιορίζει: 

 • επαγγελματικούς κινδύνους ανά δραστηριότητα της εταιρείας και θέση εργασίας 
 • τους εργαζόμενους που αφορά ο κάθε προσδιορισμένος επαγγελματικός κίνδυνος 
 • την επικινδυνότητα για κάθε εργασία 
 • τα απαιτούμενα μέτρα για την μείωση ή και εξάλειψη της επικινδυνότητας 
 • τα Μέσα Ατομικής Προστασίας καθώς και την απαιτούμενη εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας


Τα βήματα ανάπτυξης και εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι τα παρακάτω:

 • Διαγνωστική μελέτη 
 • Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου 
 • Προσδιορισμός των εργαζομένων που ενδέχεται να εκτεθούν στους άνω κινδύνους 
 • Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας, 
 • Ανάπτυξη Μέτρων Μείωσης της Επικινδυνότητας 
 • Ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης 
 • Καθορισμός Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Στόχων και Προγραμμάτων 
 • Ανάπτυξη Διοικητικών Διαδικασιών 
 • Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση Στελεχών και εμπλεκομένων 
 • Δοκιμαστική Εφαρμογή και Πιστοποίηση


Κατ επιλογή του πελάτη, το Σύστήμα Διαχείρισης μπορεί να αυτοματοποιηθεί με λογισμικό σε Microsoft περιβάλλον (share points) το οποίο να επιτρέπει την ηλεκτρονική τήρηση του.  


Επίσης, αναλαμβάνουμε σαν Υπεργολαβία (outsourcing) την Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων. Οι σύγχρονες εξελίξεις επιβάλλουν την χρήση υπεργολάβων για την μείωση του κόστους.  

Εκπαιδεύουμε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΥΣ σύμφωνα με τον περί Αρχικής Επιμόρφωσης και περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών Νόμου του 2007 (Νόμος 3(Ι) του 2007), του Τμήματος Οδικών Μεταφορών...περισσότερα εδώ

Σεμινάρια και εξέταση για Πιστοποίηση γνώσεων έμπειρων χειριστών. Εκπαίδευση για Ασφαλή λειτουργία εξοπλισμού, μηχανημάτων. Οι περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 444/2001)...περισσότερα εδώ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, περισσότερα εδώ...

Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Αρ. Πιστοποιητικού Σ.Α.Μ.Ε.Ε. ADR 0033),  περισσότερα εδώ...Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας

Call now to find out how: 25587463
Optimize your business through...OPTIMUM !