Ιστορία της Optimum


Η OPTIMUM συστάθηκε σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης υπό την επωνυμία pz OPTIMUM LTD τον Φεβρουάριο του 2006. 


Κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της OPTIMUM στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της ήταν η ανάπτυξη και οργάνωση των επιχειρήσεων μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης όπως το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και το ISO 22000 για την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.


Προσηλωμένη στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της η OPTIMUM τον Οκτώβριο του 2006 επιλέγηκε από το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού στο πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας όπου επικυρώθηκε και υπογράφηκε συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης της.


Το 2008 πρόσθεσε στις υπηρεσίες της για υποστήριξη των πελατών της και την χρηματοοικονομική διαχείριση.


Σήμερα κοιτάζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και φιλοδοξούμε να καταξιωθούμε ακόμη περισσότερο σαν ένας από τους σημαντικούς οργανισμούς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε στην Κύπρο.


Στον οργανισμό μας δίδεται τεράστια έμφαση στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών η οποία συνεχώς αναβαθμίζεται και βελτιώνεται. Μακροπρόθεσμος στόχος της OPTIMUM είναι η καταξίωση στην συνείδηση του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου σαν ο οργανισμός που με την τυποποίηση των διαδικασιών, τις μικρές συνεχείς βελτιώσεις, τις πρωτοποριακές εκπαιδεύσεις και επιθεωρήσεις να προάγει την ανταγωνιστικότητα, την πρόσθεση αξίας, την διαχρονική κερδοφορία και την συνεχή βελτίωση ανθρώπων και οργανισμών. 


Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί σημαντική πυξίδα στις δραστηριότητες της OPTIMUM. Οι τρεις βασικοί άξονες στους οποίους περιστρέφεται η στρατηγική της στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι, το Περιβάλλον, η παροχή δωρεάν επαγγελματικών υπηρεσιών και η παροχή οικονομικής βοήθειας. 


Με την υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία των στελεχών και συνεργατών της, η OPTIMUM αναγνωρίζει τις ανάγκες των πελατών της, δίνει τις σωστές λύσεις και μέσω των αποτελεσμάτων αναπτύσσει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. 


Εμπειρία της Optimum
Στην OPTIMUM έχει συσσωρευτεί αρκετή εμπειρία από τους ιδρυτές της οι οποίοι διετέλεσαν στελέχη μεγάλων εταιρειών. Τα ιδρυτικά της μέλη, πέραν των Ακαδημαϊκών προσόντων έχουν και την πρακτική γνώση από Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας, Ερευνητικά Εργαστήρια, Κλινικά Εργαστήρια, Τμήματα Παραγωγής Πρώτων Υλών και Προϊόντων, Τμήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Λογιστήρια, Ελεγκτικούς Οίκους και Οικονομικά Τμήματα. 
Τα πεδία που υπάρχει μεγάλη εμπειρία είναι: Νοσοκομεία, Κλινικά Εργαστήρια, Φαρμακευτικές Βιομηχανίες, Βιομηχανίες Καλλυντικών, Μεταλλευτικές Βιομηχανίες, Βιομηχανίες Φυτοφαρμάκων και Κτηνιατρικών Φαρμάκων, Οινοβιομηχανίες, Βιομηχανίες παρασκευής Πλαστικών, Τυπογραφεία, Εστιατόρια, Τουριστικές, Ξενοδοχειακές Μονάδες και Υπηρεσίες, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες κ.α. 


Επίσης διαθέτουμε εμπειρίες στην ανάπτυξη και διοργάνωση σεμιναρίων τόσο ενδοεπιχειρησιακών όσο και πολυεπιχειρησιακών. Αναλαμβάνουμε επίσης την υποστήριξη για ετοιμασία και συμπλήρωση όλων των απαραίτητων αιτήσεων για έγκριση και καταβολή της ανάλογης επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 


Σημαντική επίσης θεωρείται και η εμπειρία μας στις διαδικασίες και αιτήσεις που απαιτούνται για διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα.


Optimize your business through...OPTIMUM !   
Call now to find out how: 25587463