Διαχείριση Εθνικών Προγραμμάτων


Τα Κρατικά προγράμματα είναι χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία προέρχονται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό διέπονται από τους κανονισμούς των κρατικών ενισχύσεων και αφορούν κυπριακές προτεραιότητες. Η διαχείριση των έργων γίνεται εξ’ ολοκλήρου στην Κύπρο.


Με στόχο την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου σε θέματα συμμετοχής στα Κρατικά Προγράμματα και διαχείριση της υλοποίησης τους σε διάφορους τομείς και πεδία δραστηριοτήτων αναλαμβάνουμε την επιμέλεια και υποβολή προτάσεων καθώς και την διαχείριση του έργου:


Επιμέλεια και υποβολή προτάσεων 

  • εκπόνηση σχετικών προτάσεων συμμετοχής στα προγράμματα αυτά,
  • αξιολόγηση προτάσεων για συμμετοχή σε κρατικά προγράμματα 
  • συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και τεκμηρίωσης για ετοιμασία των προτάσεων 
  • διαμόρφωση προγράμματος και προϋπολογισμού 
  • επικοινωνία με την διαχειριστική αρχή του προγράμματος 
  • διασφάλιση ποιότητας του φακέλου υποβολής σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης 


Υπηρεσίες διαχείρισης έργου 

  • υποβολή εκθέσεων και άλλων εγγράφων, 
  • επικοινωνία με διαχειριστική αρχή, 
  • διευθέτηση και προετοιμασία συναντήσεων και επιθεωρήσεων  
Optimize your business through...OPTIMUM !   
Call now to find out how: 25587463